top of page

Adatvédelmi tájékoztató

Bevezető

 

A jelen adatvédelmi tájékoztató a Takács Edit e.v. (mint Adatkezelő) által szervezett eseményekkel és az azokra történő jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tartalmazza. Az Adatkezelő a jelentkezéskor megadott személyes adatok kezelése során jelen Adatvédelmi tájékoztató, továbbá a hatályos jogszabályok, köztük az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet (’GDPR’) alapján jár el.

Az Adatkezelő:

a) Adatkezelő: Takács Edit e.v.
b) Székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Corvin utca 1.
c) Postacím: 5200 Törökszentmiklós, Corvin utca 1.
d) E-mail cím: kastelytaborketpo@gmail.com
e) Telefon: +36203416429 
f) Nyilvántartási szám: 52623626
g) Adószám: 69048485-1-36

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, jogalapja*:

tabor-gdpr.PNG

*Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti személyes adatok körének szolgáltatása (a 3. pont kivételével) a szerződés teljesítésének előfeltétele. 

Az érintett jogai:

 

  • Tájékoztatáshoz való jog - GDPR 13-14. cikk:

A fent megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a kezelt személyes adatainak köréről, céljairól, jogalapjáról, időtartamáról, illetve élhet lenti jogainak bármelyikével. 

  • Hozzáféréshez való jog - GDPR 15. cikk:

Jogosult arra, hogy az Adatkezelőktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Kérésére az Adatkezelő másolatot készít és rendelkezésre bocsátja a kezelt személyes adatainak körét.

  • Helyesbítéshez való jog - GDPR 16. cikk:

A fent megadott elérhetőségeken kérheti az Önre vagy gyermekére vonatkozó pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos személyes adatok körének kiegészítését. 

  • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) - GDPR 17. cikk:

A fent megadott elérhetőségeken kérheti az Önre vagy gyermekére vonatkozó személyes adatainak törlését, amennyiben a hozzájárulását visszavonta, az adatkezelés jogalapja megszűnt, ha az adatok kezelése jogellenes, vagy, ha a törlést bíróság vagy hatóság elrendelte. 

  • Az adatkezelés korlátozásához való jog - GDPR 18. cikk:

A fent megadott elérhetőségeken kérheti az Önre vagy gyermekére vonatkozó személyes adatai kezelésének korlátozását, amennyiben vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, de nem kéri a törlést, illetve, ha az adatkezelés jogalapja megszűnt, de esetleges jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez azokra szüksége van. 

  • Hozzájárulás visszavonásához való jog - GDPR 7. cikk 3. bekezdés:

A hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok esetén a fent megadott elérhetőségeken az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti személyes adatok körének szolgáltatása (a 3. pont kivételével) a szerződés teljesítésének előfeltétele. A hozzájárulás bármikor visszavonható itt

  • Panasz előterjesztésének joga - GDPR 77. cikk:

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt: 


Név: NAIH - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely/Postacím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. // 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (30) 683-5969 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 

A címzettek köre:

A megadott személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik személyeknek adatkezelés céljából. Ezen adatok megfelelő technikai és biztonsági intézkedések mellett kerülnek kezelésre.


A fotók és videók azonban – a fent hivatkozott jogszabályok és jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmának betartása mellett - megjelenésre kerülnek a közösségi média platformjainkon, illetve a honlapon. 
 


Változásra vonatkozó értesítések:

Amennyiben az Adatkezelő jelen Adatvédelmi tájékoztatót módosítja, a változásokat és a változtatás dátumát közzétesszük, így az adatkezelésre vonatkozó esetleges változásokról mindig tájékozódhat.


Jelen Adatvédelmi tájékoztató hatályba lépésének dátuma: 2023. március 21. 

 

Jelen Adatvédelmi tájékoztató utolsó módosítása: 2023. március 21.

bottom of page